Műszaki Hírek

Kenderes Város Önkormányzata Műszaki Osztály

Cím: 5331 Kenderes Szent István út 56.

Telefon: 06/59.328-106 (Információ és hibabejelentés)

Dr. Záhonyi Ferenc – Katona Sándor

email cím: muszak@kenderes.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-12:00- ig, Szerda:13:00-16:30-ig, csütörtök- péntek 8:00-12:00-ig)


 

 

Változó Tartalom:

-Szennyvíz bekötéssel kapcsolatos Információk

-Tájékoztatás a szelektív és zöld hulladék elszállításáról

-M4 Gyorsforgalmi úttal kapcsolatos tájékoztató

-Avarégetéssel kapcsolatos információk

-Street Workout

-Magyar Falu Program- Temető Infrastruktúra fejlesztése

 

 


Tájékoztató a csatornabekötés folyamatáról

 

Csatorna bekötés átvétel folyamata Kenderes-Bánhalma településeken:
Azon fogyasztók esetében, akik a bekötés igénylőket a Kenderesi Önkormányzatnál adták le
az átvétel folyamata az alábbiak szerint történik:
Az igénylő alapján a műszakos kollégák felkeresik a fogyasztót és elvégzik a csatorna bekötés
átvételt, melynek során a munkadíjról szóló csekk átadásra kerül a Fogyasztó részére.
A helyszínen készült csatorna bekötési jegyzőkönyv alapján a számlázási csoport elkészíti, és
postai úton továbbítja a lakos részére a víz-szennyvízszolgáltatási közüzemi szerződést.
A szerződés 1 példányát (adatok ellenőrzésével/pótlásával) aláírást követően kérjük
visszajuttatni Társaságunk részére a befizetett csekk másolatával együtt.
Azok a felhasználók, akik nem adták le az igényüket az Önkormányzatnál, ők a Kisújszállási
ügyfélszolgálaton személyesen tudják megtenni.
A 3.500 Ft munkadíjat a helyszínen POS terminálon, vagy csekken kell megfizetni.
A befizetés igazolását követően a műszakos kollégák felkeresik a fogyasztót, és elvégzik a
csatorna bekötés átvételt.
A helyszínen készült csatorna bekötési jegyzőkönyv alapján a számlázási csoport elkészíti, és
postai úton továbbítja a lakos részére a víz-szennyvízszolgáltatási közüzemi szerződést.
Aki már leadta az igénylőlapot és kiépítette a belső hálózatát, csatlakozzon rá a
csatornahálózatra, a rákötést jelentse be a 06-70/3771635-s telefonon a műszaki kollégák felé.
A kollégák folyamatosan végzik a bekötés átvételeket, hamarosan mindenkit fel fognak
keresni.
Bánhalma Bán Tibor, és Dékány Sándor úti ingatlanok rákötésének időpontjáról az
üzemeltetési út elkészítését követően az Önkormányzat fogja értesíteni a lakosságot.
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS:
Amennyiben a Felhasználó a befizetés igazolását nem mutatja be, az átvétel nem kerül
feldolgozásra és az Önkormányzat részére talajterhelési hozzájárulást kell megfizetnie, mely
sokkal magasabb összegű lesz, mint a víz-szennyvíz számlája.
TRV. ZRT

Letölthető Tájékoztató:Önkormányzat tájékoztatása a csatorna bekötések folyamatáról

Egyébb letölthető tájékoztatók:

TRV tájékoztató

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

Szennyvíz bekötési tájékoztató és adatlap

TRV tájékoztató 

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

A Szennyvíz bekötéssel kapcsolatos tájékoztató és adatlap letölthető innen:TRV tájékoztató vagy Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított), vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal műszaki,  vagy az igazgatási osztályán ügyfélfogadási időben.

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk 2020.10.05.
A gerincvezetékre történő csatlakozás lépései:
1. A bejelentőlapok kitöltése és leadása.
2020. november 11-ig:
Kenderesen: Polgármesteri Hivatal (Műszaki csoport)
—————————————————————————–Bánhalmán: (Közösségi ház)
—————————————————————————–
2020. november 12-től: 5310 Kisújszállás, Illésy u. 1-7.

2. A TRV Zrt. feldolgozza a bejelentőlapokat, majd postai úton megküldi a
szerződését, illetve egy csekket.
3. A csekken szereplő összeget be kell fizetni vagy átutalni, majd az aláírt
szerződést visszaküldeni a TRV Zrt. címére.
4. A szerződések feldolgozása után a TRV Zrt. telefonon felveszi a kapcsolatot a szerződő féllel és időpontot egyeztetnek a műszaki átvételről.
5. Amennyiben a kivitelezésben nem találnak problémát a csatlakozás
végrehajtható.

Kivitelezéssel kapcsolatos információk:
1. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonosfeladata.
2. Csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad.
3. A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad
bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas.
4. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz
közcsatornába jutását.
5. A házi szenny­vízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára rákötés csak az üzemeltető TRV Zrt. jóváhagyása után történhet meg.
6. Amennyiben nagyobb mennyiségű ivóvizet használ pl.: állatok itatására vagy locsolásra abban az estben ezt a Szolgáltató részére jelezni kell.

A szennyvízhálózatra történő csatlakozás határideje:
A 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése a talajterhelési díjról:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Kenderes és Bánhalma települések tekintetében a szennyvízberuházás átadási határideje: 2020. december 4. Ennek megfelelően a 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alakul a bekötési határidő vége: 2021.03.04.


Tájékoztató a szelektív és zöld hulladék elszállításáról (2021 I. félév)

 


-M4 gyorsforgalmi út tervezet

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Kenderes Város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízásából a tervezett M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Püspökladány közötti szakasz részeként Kenderes Város közigazgatási területét érintő nyomvonal megvalósítása érdekében településrendezési terv módosítás készül.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján készül a tervmódosítás. A tervmódosítás eljárásrendje a 314/2012. (XI:8.) Korm. rendelet alapján – tekintettel arra, hogy az M4 gyorsforgalmi út nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás – tárgyalásos eljárás.

A 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelet a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Kenderes Város lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült előzetes tervdokumentáció Kenderes Város hivatalos weblapján az alábbi linken közzétételre kerül 2020. szeptember 21 – október 06. között.

 

A teljes dokumentáció letölthető innen: Előzetes tájékoztatási dokumentáció 09.17.-1

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk írásbeli javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a muszak@kenderes.hu  e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. október 06-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Kenderes, 2020. szeptember 21.

Bogdán Péter Szabolcs

      polgármester


 

 

Avarégetéssel kapcsolatos Információ

Jövő évtől tilos az avar és a kerti hulladék égetése.

2021. január 1-jével hatályát veszti azon rendelkezés, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést

[1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 48. § (4) bekezdés b) pontja kivezetésre kerül:

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:

a) a füstködriadó terv,

b)  a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való közreműködés,

d)  területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,

e)  csendes övezet kijelölése, valamint

f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.

(Hatályos 2020.07.01.- 2020.12.31.) ]

,így a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

27. § (1) E § rendelkezéseitől – önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

(Hatályos 2021.01.01. – )]

általánossá válik a tilalom az egész ország területén.


 

Street Workout:     

Kenderes-Bánhalmán, a Közösségi Ház udvarán kültéri sportpark kialakítására kerül sor 2022-ben.

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street–workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata.

A „C” típusú sportpark alapterülete 156 m2, gumi burkolatú, 8 eszközt telepítenek rá, amelyek húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra, fekvőtámaszra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmasak.


Tisztelt Lakosok

A Magyar Falu Program keretében a  „Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020” pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk vizsgálata megtörtént, mely megfelel valamennyi tartalmi értékelési szempontnak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, így a pályázatunk tartaléklistára került.

Gyopáros Albert Kormánybiztos Úr tájékoztatása szerint, amennyiben forrás szabadul fel, úgy megvalósulhat a Kenderes-Bánhalma külterületén, a 065/10 hrsz.-ú ingatlanon található temető kerítésének és járdájának építése, és ehhez kapcsolódóan a terület Kenderes Városi Önkormányzat általi rendbetétele.

Bízunk benne, hogy a jövőben örömteli hírrel tudunk szolgálni

Megjegyzendő:  nem került sor külső cég igénybevételére a pályázat elkészítéséhez, a feladatot a Kenderesi Polgármesteri Hivatal munkatársa végezte el, így költség nem merült fel.