Hírek

Aktuális hírek információk első kézből:

(A mellékletek megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges)

Változó Tartalom:

-TRV Zrt. Tájékoztató:  Kenderes

-Tüzifa iránti kérelemi tájékoztató, és nyomtatvány:  tűzifa kérelem

-Iskola kezdési támogatás:tájékoztatás

-Bursa Hungarica 2021/2022  https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

-Tájékoztató Gyermekvédelmi kedvezményről:   Gyermekvédelmi kedvezmény

-Tájékoztató Őszi szünidei étkeztetésről:  Őszi szünidei Gyermekétkeztetés

-Hirdetmény Kossúth út 43 sz. alatti ingatlan HIRDETMÉNY-mód-1

-Eon Gallyazási Értesítő  SKonica_21221092117140

-Parlagfű Tájékoztató:Parlagfű Tájékoztató

-Tájékoztató Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményre való jogosultság hosszabbodásról    Rendszeres gyermekvédelmi kedv tájékoztató

-Tájékoztató kihelyezett ügyfél fogadásról Bánhalmán

-Tájékoztató Kormányablak szolgáltatásról:HIRDETMÉNY Kormányablak (2021.05.)

-Tájékoztató Szemétszállítással kapcsolatos ügyfél fogadási idő változásáról     Ügyfélszolgálatok rendje

-Tájékoztató a szemétszállítás 2021 II. félévi menetrendjéről:Hirdetés Kenderes 2021. II. félévi szelektív és zöldhull

2021. II. félévi hulladéknaptár hátoldal Kenderes

-Tájékoztató a Városgazdálkodás által nyújtott szolgáltatásokról

-Tájékoztató csatorna bekötéssel kapcsolatban:    csatorna

-Közvilágítással kapcsolatos hibák bejelentése

-Hulladék elszállítással kapcsolatos felhívás  Hulladék elszállítás

-Gátfelhajtási tájékoztató  Gáthasználati útmutató   Gátfelhajtási tájékoztató

-Ebtartásra és eb összeírásra vonatkozó intézkedések

-E.ON tájékoztató

-Építésügyi Tájékoztató lakosság részére

-Pályázati kiírás a Kenderes Petőfi út 1/b Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Felhívás és tájékoztató a vírusjárvány idején életbe lépett változásokról

-Tájékoztató az álhíreket terjesztő oldalakról

-Pályázati kiírás ingatlan bérbeadására

-Felhívás az önkormányzat bankszámla számainak változásáról

-Tájékoztatás a szelektív és zöld hulladék elszállításáról

-TRV Zrt. Tájékoztatója a Kenderes és Bánhalmán folyó szennyvíz rákötés menetéről

-Avarégetéssel kapcsolatos információk

-Street Workout

-Magyar Falu Program: Temető Infrastruktúra fejlesztés 2020.

Mobil Kormányablakkal Kapcsolatos Információk

-M4 gyorsforgalmi út tervezet

-Rendelési Idő-Orvosi Rendelők

—————————–

TRV Zrt. Tájékoztató

A Dokumentáció PDF formátumban:  Kenderes


 

Tüzifa Iránti Kérelmi Tájékoztató és nyomtatvány

Tájékoztató PDF formátumban:  tüzifa tájékoztató

A szükséges Nyomtatvány Letölthető PDF formátumban:  tűzifa kérelem


 

Iskola kezdési támogatás

Tájékoztató

A bölcsőde-, óvoda- és iskolakezdési, valamint közép- és felsófokú iskolakezdési támogatások igényléséről

Kenderes Városi Önkormányzat a wermeket nevelő családok anyagi terheinek könnyítésére iskolakezdési, óvodakezdési, illetve közép és felsófokú iskolakezdési támogatást biztosít. Az alábbiakban a támogatás igénybevételével kapcsolatban szükséges információkról tájékoztatjuk Önöket.

A támogatás nyomtatványai 2021. október 12. (kedd) napiától benyúithatók a Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportiánál ügyfélfogadási időben.

Pontosan milyen típusú támogatások vannak?

Négy féle támogatás igényelhető:  Bölcsődekezdési támogatás,  óvodakezdési támogatás,  iskolakezdési támogatás (általános iskoláskorú gyermekek esetében),  közép- és felsőfokú iskolakezdési támogatás.

Milyen összegü a támogatás és mire lehet fordítani?

 Egyszeri támogatás. aminek összege gyermekenként 20.000 Ft, amit az oktatási vagy nevelési intézményekben az évkezdéshez szükséges tanszerek. tankönyvek. iegyzetek. ruházat. szemüveg megvásárlására lehet fordítani.

Kik kérelmezhetik a támogatásokat?

A támogatásokat azok a szülök/gondviselók/törvényes képviselők kérelmezhetik, akik:

 • A kérelmező a kérelem benyúitását megelőző 1 évben folyamatosan Kenderesen rendezett lakcímmel rendelkezik.
 • Óvodáskorú gyermeküket a kenderesi óvodába íratták be, illetve ide járatják, általános iskoláskorú gyermeküket a kenderesi általános iskolába íratták be, illetve ide járatják, gyermekük közép- vagy felsófokú tanulmányokat kezd, vagy folytat, nappali képzésben. A 18. életévüket betöltött tanulók csak saját jogon kérhetik a támogatást.

 

Nem részesülhet támogatásban:

 • aki az elózó évek támogatásával nem tudott elszámolni, akinek a megállapított családi pótlék folyósítását a családtámogatási ügyben eljáró hatóság szünetelteti. kizárólag az igazolatlanul mulasztó gyermek esetében.

Hogyan lehet kérelmezni?

 • az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével
 • A kérelem nyomtatványokat a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban lehet beszeremi, illetve Kenderes város honlapjáról (www.kenderes.hu) is letölthetók 2021, október 14-től. Ez utóbbi esetben fontos, hogy elektronikus úton nem nyújthatók be, csak papírformában! Az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek esetében a kérelem mellé semmiféle más iratot nem kell mellékelni.
 • A közép- vagy felsőoktatásban részt vevő gyermekek esetében a 2021/2022. tanévre vonatkozó tanulói jogviszony igazolásáról szóló dokumentumot csatolni kell. (októberi iskolalátogatási igazolás) a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező lakcímkártyáját

A kérelmek benyúitásának határideie 2021. október 29. Az ezután benyúitott kérelmek elutasításra kerülnek

 • Az ügyintézés során kérjük, vegye fiwelembe a hivatalos ügyfélfogadási idót:

Hétfő: de: 08.00-12.00; Szerda: du. 13.00-16.30; Csütörtök: de. 08.00-12.00; Péntek de. 08.0012.00 óra között.

Mit tegyek. ha a többféle támogatásra is iogosult vagyok?

 • Akiknek a családjában van óvodás és/vagy általános iskoláskorú gyermek, azok ev kérelem nyomtatványt kitöltve igényelhetik meg a támogatást.
 • Amennyiben a családban óvodás és,/vagy általános iskoláskorú mellett közép- vagy felsőoktatásban résztvevő gyermek is van, úgy két kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges. Az óvodáskorú és általános iskoláskorú gyermekeket az egyiken, a közép vay felsófokú oktatásban részt vevő gyermekeket a másikon kell feltüntetniük. FONTOS, hogy a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumot is mellékeljék!

Mikor és hogyan kapom meg a támogatást?

 • Miután a hiánytalanul kitöltött kérelmét (közép- és felsőfokú oktatásban részt vevó gyermek esetében a tanulmányi jogviszony fennállását tanúsító igazolással együtt) beadta a Kenderesi Polgármesteri Hivatalba, várnia kell. A törvény által megszabott ügyintézési határidó 8 nap. Önt a kérelmének elbírálásáról a lakcímére küldött határozattal fogjuk értesíteni. Minden kérelmező egyénileg meg fogia kapni a határozattal együtt az értesítőt arról. hogy mikor lesz a kifizetés. A kérelmeket a beérkezés sorrendiében bíráliuk el.
 • Amennyiben a támogatásokra jogosult, akkor a határozatban feltüntetett összeget személyesen veheti át a Kenderesi Polgármesteri Hivatal pénztárában.
 • Amennyiben a kérelme elutasításra kerül és fellebbezni kíván, akkor az elutasító határozatban írt módon élhet jogorvoslati lehetoségével.

Hogyan kell elszámolni a támogatással?

 • A támogatás összegének folyósításától számított 30 napon belül kell elszámolnia úgy, hogy a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjánál bemutatja a megvásárolt dolgokról szóló számlákat. hogv csak a 2021. augusztus 1. utáni vásárlásokról kiállított számlákat lehet elszámolásra benyúitani!

A vásárlások alkalmával a Kenderes Városi Onkormányzatát kell a számlán feltüntetni!

 • A számlán a következó szerepelien:

Kenderes Városi Onkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. adószáma: 15732987-2-16

Mit tegyek. ha további felvilágosítást szeretnék kérni a támogatással kapcsolatban?

Hivatali időben hívja fel a 06 59 328-214-es telefonszámot, melyen munkatársaink szíves rendelkezésére állnak.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási csoport

Letölthető Mellékletek:

bölcsőde kezdési

ovoda és iskolakezdési

középfokú iskola

nagykorú iskolakezdési

————————————————————

Bursa Hungarica 2021/2022.

 

Kenderes Városi Önkormányzat – az idei évben is – csatlakozott

a felsőoktatási hallgatók, illetőleg

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 1. évi fordulójához

 

 

Az “A” típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

“B” típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 1. november 5.

 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Titkárságára (5331 Kenderes, Szent István út 56.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

A pályázattal kapcsolatban részletes kiírás az alábbi oldalról tölthető le: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

Tájékoztatás Bursa Hungarica 2021-2022

Tájékoztató Gyermekvédelmi kedvezményről:

Gyermekvédelmi kedvezmény


 

Tájékoztató Őszi szünidei gyermekétkeztetésről:

Tájékoztatás

Őszi szünidei gyermekétkeztetésről

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekük/gyermekeik az őszi tanítási szünet idejére kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult(ak), amennyiben a gyermek szülője/törvényes képviselője igényelte az ellátást.

 

Az étkeztetés időtartama:

 

 1. október 25. (hétfő) – 2021. október 29. (péntek)

 Az étkeztetés helye:  Központi Konyha

5331 Kenderes, Szent István út 52.

Étkeztetés módja:     déli meleg főétkezés biztosítása elvitellel.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási csoport

Őszi szünidei Gyermekétkeztetés


 

Hirdetmény Kossúth út 43 sz. ingatlannal kapcsolatban:

HIRDETMÉNY

 

Kossuth út 43. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan

 

 1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat

székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

telefonszáma: 59/328-251

e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu, titkarsag@kenderes.hu

honlap: www.kenderes.hu

kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc jegyző, 59/328-251, jegyzo@kenderes.hu

 

 1. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános pályázattal

 

 1. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége: www.kenderes.hu/hirek

 

 1. Értékesíteni kívánt ingatlan:

5331 Kenderes, Kossuth út 43. szám alatti ingatlan (hrsz. 1093/1)

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Telek mérete: 789 m2

Lakótér nettó alapterülete: 114,94 m2

Per- és tehermentes

Tulajdoni hányad: 1/1

 

 1. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés

 

 1. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: szerződéskötéstől számított 30 napon belül

 

 1. Becsült érték (bruttó): 4 700 000,- Ft, azaz négymillió-hétszázezer forint

 

 1. Alternatív ajánlattétel kizárt.

 

 1. Részajánlattétel lehetősége kizárt.

 

 1. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár.

 

 1. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén átlátható szervezet lehet.

 

 1. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy esetén ajánlattevő neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme; jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás.

 

 1. Ajánlattételi határidő: 2021. november 11. 11:00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban – a Kenderesi Polgármesteri Hivatal titkárságán átadva. Mindkét esetben fel kell tüntetni a borítékon a következőt: „Ajánlat – Kossuth út 43. szám alatti ingatlanra vonatkozóan”

 

 1. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. november 11. 11:00 óra

 

 1. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) jegyzői irodája

 

 1. Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap

 

 1. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.

 

 1. Ajánlat nyelve: magyar.

 

 1. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér.

Késedelmi kötbér: vételár megfizetésének késedelme esetén naptári naponként a vételár 0,5 %-a, legfeljebb 10 napig.

Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot meghaladó késedelem esetén a vételár 5 %-a.

 

 1. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha egy ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás tisztaságát sértő cselekményt észlel.

 

 

Kenderes, 2021. szeptember 21.

 

 

Kenderes Városi Önkormányzat

HIRDETMÉNY-mód-1


 

E-on Gallyazási Értesítő

 

Tisztelt Kenderesi és Bánhalmai Lakosok!

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth L. u. 41.) a mellékletként szereplő felhívásában kéri az ingatlantulajdonosokat, használókat, kezelőket, bérlőket a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

 

Azon a területeken, ahol a gallyazási munkálatok nem kerülnek elvégésre, a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, Erdészlak 42.) látja el ezen feladatokat 2021. október 31-ig.

 

Üdvözlettel,

Kenderesi Polgármesteri Hivatal

Melléklet:     SKonica_21221092117140

 


 

-Tájékoztató Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményre való jogosultság hosszabbodásról

Rendszeres gyermekvédelmi kedv tájékoztató


 

Tájékoztató Kihelyezett Ügyfél fogadásról

Tisztelt Bánhalmi Lakosok
A Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2021. január 19-től minden kedd reggel 8:00 és 10:00 óra között ügyfélfogadást tart Bánhalmán a Közösségi Házban (5349 Bánhalma, a volt Általános Iskola épülete) ahol a Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Városi Könyvtár munkatársai fogadják az ügyfeleiket. A hivatal kollégái szíves tájékoztatást nyújtanak, és segítenek az ügyeik elindításában.
Tisztelettel: Bogdán Péter
Polgármester
———————————————————————————–
Tájékoztatás Kihelyezett kormányablak szolgáltatásról

HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. június 2. napján ismételten elérhető lesz városunkban a
MOBILIZÁT KORMÁNYABALAK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Helyszín: Kenderes, Művelődési Ház parkolója
Ideje: 2021.
Egyéb tudnivalók:
1) Időpont foglalás nem szükséges az ügyfelek fogadása érkezési sorrendben történik (kb.: 25-30 fő) kiszolgálására ad lehetőséget az időkorlát.
2) Várakozás közben betartandóak a járványügyi szabályok (megfelelő távolságtartás, szájmaszk viselete, kézfertőtlenítés)
Intézhető ügyek köre:
• Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés
• Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés
• Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
• Ügyfélkapu regisztráció
• Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés
• Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése
• Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás
• A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása
• A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása
• Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben
• Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
Bogdán Péter Szabolcs
polgármester

HIRDETMÉNY Kormányablak (2021.05.)


 


 

Tájékoztató  a Városgazdálkodás által nyújtott szolgáltatásokról

Tisztelt Lakosság!
A Kenderesi Városgazdálkodás a következő szolgáltatásaival áll a lakók rendelkezésére.
Amennyiben a vállalkozói díj a bruttó 50 000,- Ft, azaz ötvenezer forint összeget meghaladja, részletfizetési lehetőséget biztosít a megrendelői részére.
Csatornabekötés megrendelése esetén – a vállalkozói díj összegétől függetlenül – részletfizetési lehetőséget nyújt.
A megrendelő kérésére akár 4, azaz négy részletben is történhet a vállalkozói díj megfizetése.
A vállalkozói díjak a következők:
a) gépi tevékenység végzése VOLVO homlokrakodóval: bruttó
12 700,- Ft/üzemóra,
b) szállítás MTZ traktorral: bruttó 6 985,- Ft/alkalom,
c) betonvágás: bruttó 3000,- Ft/m,
d) síküveg-vágás: bruttó 5 500,- Ft/m,
e) üvegezés (anyagköltséget magában foglalva): bruttó 7 500,-
Ft/m2,
f) lágyszárú növények vágása (pl. fűnyírás): bruttó 100 Ft/m2, de
legalább bruttó 5000,- Ft,
g) csatornabekötés: 5 500,- Ft/m
Elérhetőségek: Kenderesi Városgazdálkodás
06/59 328-206 telefonszámon,
a kvg@kenderes.hu,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal udvarában.
———————————————————————————–


 

Lakossági tájékoztató közvilágítási hibák bejelentéséről

A közvilágítási hibákkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
– A közvilágítási hibákat:
EC-Energie Investment Kft. felé jelezzék és ne az (E.ON ügyfél szolgálatának) vagy a  Kenderes Város Önkormányzat Műszaki csoportjának.
– A bejelentésnél az alábbi adatokat kérjük megadni:
– bejelentő neve, címe, telefonszáma
– település, utca neve, házszám (ha lakóház előtt van a meghibásodás)
– hány lámpát érint a meghibásodás
– a hiba típusa (egy vagy több lámpatest nem világít, stb.)
Elérhetőségek:
Önkormányzat:
Telefon: (06) 59-328-106 (munkaidőben!)
E-mail: muszak2@kenderes.hu

EC-Energie Investment Kft.:
Telefon: 06 23/540-430
Mobil: 06 30/500-5655
E-mail: hibabejelentes@multienergie.hu
Honlap: https://energieinvestment.hu/energieinvestment/hibabejelentes.html

Műszaki csoport

 

 


Hulladék elszállítással kapcsolatos információk

Hulladék elszállítás


-Tájékoztató a szemétszállítás 2021 II. félévi menetrendjéről:

Hirdetés Kenderes 2021. II. félévi szelektív és zöldhull

2021. II. félévi hulladéknaptár hátoldal Kenderes

 

 


Gátfelhajtási Tájékoztató

Gáthasználati útmutató

Gátfelhajtási tájékoztató


Ebtartásra és eb összeírásra vonatkozó intézkedések

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

Felhívás ebösszeírásra

adatlap-eb-bejelentese-nyilvantartasba-2021

adatlap-eb-tartasban-bekovetkezett-valtozas-bejelentesere-2021

———————————-


E.ON Felhívás

E.ON felhívás


Építésügyi Tájékoztató a lakosság részére

Építésügy tájékoztató


-Pályázati kiírás a Kenderes Petőfi út 1/b Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

 

Pályázati kiírás (honlapra) Petőfi út

 


Felhívás és tájékoztató a vírusjárvány idején életbe lépett változásokról:

Tájékoztató

Ez úton értesítjük Kenderes és Bánhalma lakosságát, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a polgármesteri hivatal ügyfél fogadási rendje az alábbi módon változott:

Amennyibe ügyeik elintézéséhez nem szükséges a személyes kontaktus, úgy kérjük hogy azt telefonon, e-mailben, vagy ügyfélkapun keresztül intézzék.

A hivatal területén ügyfelek nem tartózkodhatnak, a bejáratnál található ügyeletes ablaknál kihelyezett iratgyűjtő urnákba kell elhelyezni a kitöltött nyomtatványokat. Amennyiben az adott ügy elvégzéséhez ügyintéző szükséges, úgy azt az ügyeletes ablaknál kell jelezni.

A Kormányhivatal dolgozóit is ott kell kérni, valamint a Polgármester és a Jegyző Úrhoz megbeszélt találkozókra is ott kell jelentkezni.

A Hivatal területén a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata, valamint a biztonsági távolság (1,5 méter) betartása kötelező.

Ügyfél fogadási idő:

Hétfő:8:00-12:00 óra

Szerda:13:00-16:30 óra

Csütörtök: 8:00-12:00 óra

Péntek: 8:00-12:00 óra

EMMI tájékoztató a járványügyi és veszélyhelyzeti védelmi intézkedésekről

 Tájékoztató


Tájékoztató a nem valós híreket terjesztő oldalakról

Elég gyakran megesik hogy a Facebook vagy a Google oldalairól olyan információk kerülnek közbeszéd tárgyává, melyek információ tartalma nem valós.

https://www.urbanlegends.hu/2020/01/megteveszto-magyar-hiroldalak-listaja-2020/

 


PÁLYÁZATI KIÍRÁS INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

Kenderes Város Önkormányzata (5331 Kenderes, Szent István út 56.) piaci alapon történő bérlakás hasznosítására hirdeti meg a tulajdonában álló egyik lakóingatlanát.
1) Az ingatlan címe: 5331 Kenderes, Somogyi Béla út 56. (1. lakóegység)
2) A bérbe adni kívánt lakóegység területe: 80,04 m2, mely az alábbi helyiségekből áll: (3 db külön bejáratú hálószoba, előtér, konyha+étkező, fürdőszaba+WC)
3) A bérleti díj mértéke: 32.016 Ft/hó. (400 Ft/m2)
4) A lakás kiváló műszaki állapotú, összkomfort fokozatú.
5) A lakás bérbeadás előtt megtekinthető. Igényét Katona Sándor köztisztviselőnél jelezheti a 06/59-328-106-os telefonszámon.
6) A pályázat benyújtási határideje: 2021. január 29. 1000 óra
7) A pályázatot írásban lehet benyújtani a következő címre:
a. Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Bogdán Péter Szabolcs Polgármester részére (5331 Kenderes, Szent István út 56) – A borítékra rá kell írni: „pályázat Somogyi Béla út 24. szám alatti 1. számú ingatlan bérbevételére”. vagy
b. polgarmester@kenderes.hu E-mail címre
8) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a. Azokat az adatokat, melyek azt igazolják, hogy a pályázó a kiírt pályázati feltételeknek megfelel;
b. a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja.
Kenderes, 2021. január 12.
Bogdán Péter Szabolcs
Polgármester


 

 

Felhívás az Önkormányzat bankszámla számainak változásáról

Figyelem!

Kenderes Város Önkormányzata 2021. január 4. napjával bankváltást hajtott végre, ennek értelmében az ezt megelőző OTP NYRT Zrt Bank-nál vezetett számlaszámai megszűntek, az ezekre a számokra kiállított készpénz átutalási megbízások érvényét vesztették. Az új, K&H Banknál vezetett számlaszámok a következők:

Bankszámlaszám megnevezése K&H Bankszámlaszám
Kenderes Önkormányzat Pénzforgalmi számla 10404522-00032898-00000008
Kenderes Eljárási illeték számla 10404522-00032899-00000007
Kenderes Iparűzési Adó számla 10404522-00032900-00000006
Bírság Számla 10404522-00032901-00000005
Késedelmi Pótlék számla 10404522-00032902-00000004
Kenderes önkormányzat talajterhelési Díj számla 10404522-00032903-00000003
Kenderes Idegen Bevétele 10404522-00032904-00000002
Gépjárműadó Beszedési számla 10404522-00032911-00000002
Start Munkaprogram számla 10404522-00032914-00000009
Koronavírus Adománygyüjtő számla 10404522-00032919-00000004

 

Tájékoztató a szelektív és zöldhulladék elszállításáról (2021 II. félév)

 

 

Hirdetés Kenderes 2021. II. félévi szelektív és zöldhull

Hirdetés Kenderes 2021. I. félévi szelektív és zöldhull

———————————————–

Tájékoztató a csatornabekötés folyamatáról

 

Csatorna bekötés átvétel folyamata Kenderes-Bánhalma településeken:
Azon fogyasztók esetében, akik a bekötés igénylőket a Kenderesi Önkormányzatnál adták le
az átvétel folyamata az alábbiak szerint történik:
Az igénylő alapján a műszakos kollégák felkeresik a fogyasztót és elvégzik a csatorna bekötés
átvételt, melynek során a munkadíjról szóló csekk átadásra kerül a Fogyasztó részére.
A helyszínen készült csatorna bekötési jegyzőkönyv alapján a számlázási csoport elkészíti, és
postai úton továbbítja a lakos részére a víz-szennyvízszolgáltatási közüzemi szerződést.
A szerződés 1 példányát (adatok ellenőrzésével/pótlásával) aláírást követően kérjük
visszajuttatni Társaságunk részére a befizetett csekk másolatával együtt.
Azok a felhasználók, akik nem adták le az igényüket az Önkormányzatnál, ők a Kisújszállási
ügyfélszolgálaton személyesen tudják megtenni.
A 3.500 Ft munkadíjat a helyszínen POS terminálon, vagy csekken kell megfizetni.
A befizetés igazolását követően a műszakos kollégák felkeresik a fogyasztót, és elvégzik a
csatorna bekötés átvételt.
A helyszínen készült csatorna bekötési jegyzőkönyv alapján a számlázási csoport elkészíti, és
postai úton továbbítja a lakos részére a víz-szennyvízszolgáltatási közüzemi szerződést.
Aki már leadta az igénylőlapot és kiépítette a belső hálózatát, csatlakozzon rá a
csatornahálózatra, a rákötést jelentse be a 06-70/3771635-s telefonon a műszaki kollégák felé.
A kollégák folyamatosan végzik a bekötés átvételeket, hamarosan mindenkit fel fognak
keresni.
Bánhalma Bán Tibor, és Dékány Sándor úti ingatlanok rákötésének időpontjáról az
üzemeltetési út elkészítését követően az Önkormányzat fogja értesíteni a lakosságot.
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS:
Amennyiben a Felhasználó a befizetés igazolását nem mutatja be, az átvétel nem kerül
feldolgozásra és az Önkormányzat részére talajterhelési hozzájárulást kell megfizetnie, mely
sokkal magasabb összegű lesz, mint a víz-szennyvíz számlája.
TRV. ZRT

Letölthető Tájékoztató:Önkormányzat tájékoztatása a csatorna bekötések folyamatáról

Egyébb letölthető tájékoztatók:

TRV tájékoztató

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

———————————————————————————–

Avarégetéssel kapcsolatos Információ

Jövő évtől tilos az avar és a kerti hulladék égetése.

2021. január 1-jével hatályát veszti azon rendelkezés, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést

[1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 48. § (4) bekezdés b) pontja kivezetésre kerül:

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:

a) a füstködriadó terv,

b)  a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való közreműködés,

d)  területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,

e)  csendes övezet kijelölése, valamint

f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.

(Hatályos 2020.07.01.- 2020.12.31.) ]

,így a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján

[ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

27. § (1) E § rendelkezéseitől – önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

(Hatályos 2021.01.01. – )]

általánossá válik a tilalom az egész ország területén.

———————————————————————————–

Street Workout:

Kenderes-Bánhalmán, a Közösségi Ház udvarán kültéri sportpark kialakítására kerül sor 2022-ben.

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street–workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata.

A „C” típusú sportpark alapterülete 156 m2, gumi burkolatú, 8 eszközt telepítenek rá, amelyek húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra, fekvőtámaszra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmasak.


Tisztelt Lakosok

A Magyar Falu Program keretében a  „Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020” pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk vizsgálata megtörtént, mely megfelel valamennyi tartalmi értékelési szempontnak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, így a pályázatunk tartaléklistára került.

Gyopáros Albert Kormánybiztos Úr tájékoztatása szerint, amennyiben forrás szabadul fel, úgy megvalósulhat a Kenderes-Bánhalma külterületén, a 065/10 hrsz.-ú ingatlanon található temető kerítésének és járdájának építése, és ehhez kapcsolódóan a terület Kenderes Városi Önkormányzat általi rendbetétele.

Bízunk benne, hogy a jövőben örömteli hírrel tudunk szolgálni

Megjegyzendő:  nem került sor külső cég igénybevételére a pályázat elkészítéséhez, a feladatot a Kenderesi Polgármesteri Hivatal munkatársa végezte el, így költség nem merült fel.

———————————————————————————–

Mobil Kormányablakkal kapcsolatos tájékoztató:

Figyelem! A Mobil Kormányablak Ügyfél szolgálata a járványügyi helyzet megszüntetéséig nem vehető igénybe!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. október 15-től havi rendszerességgel Kenderes városában kb. 2 óra időtartamban a Művelődési Ház parkolójában fog tartózkodni és ügyfeleket fogadni a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálata. Az intézhető ügyek listáját megtalálják a tájékoztató anyagban.

 

Legfrissebb információ a Mobil Kormányablakkal kapcsolatban (2020.10.28):

Hírdetmény Kormányablak

http://121433875_758534401371803_4445926922320277103_n.png


-M4 gyorsforgalmi út tervezet

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Kenderes Város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízásából a tervezett M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Püspökladány közötti szakasz részeként Kenderes Város közigazgatási területét érintő nyomvonal megvalósítása érdekében településrendezési terv módosítás készül.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján készül a tervmódosítás. A tervmódosítás eljárásrendje a 314/2012. (XI:8.) Korm. rendelet alapján – tekintettel arra, hogy az M4 gyorsforgalmi út nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás – tárgyalásos eljárás.

A 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelet a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Kenderes Város lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült előzetes tervdokumentáció Kenderes Város hivatalos weblapján az alábbi linken közzétételre kerül 2020. szeptember 21 – október 06. között.

A teljes dokumentáció letölthető innen: Előzetes tájékoztatási dokumentáció 09.17.-1

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk írásbeli javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a muszak@kenderes.hu  e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. október 06-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Kenderes, 2020. szeptember 21.

Bogdán Péter Szabolcs

      polgármester

———————————————————————————–

 


HÁZIORVOSI RENDELÉSEK 2021. Április 1-Től:

I. számú körzet Kenderes, Szent I. út 59.
Dr. Szabó Zoltán 0659/328-052 és +3620/924-5451
Hétfő 12:00 – 15:00
Kedd 8:00 – 11:00
Szerda 8:00 – 11:00
Csütörtök 12:00 – 15:00
Péntek 8:00 – 11:00
Receptkiadás, beutaló, táppénzes papír és egyéb orvosi igazolások kiadása rendelési idő előtt fél órával történik.
Rendelési idő után ( 11 órától és 15 órától ) lesz a recept felírás kérés, beutaló kérés és egyéb dokumentációk, ügyek intézése.
II. számú körzet Kenderes, Szent I. út 33/1.
( Dr. Bencze Miklós volt körzete )
Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika Teréz  0659/528-038
Hétfő 9:00-11:00
Kedd 12:00 – 14:00
Szerda  (csecsemő tanácsadás)
Csütörtök 12:00 – 14:00
Péntek 12:00 – 14:00
Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik. Rendelési időn kívül a készenléti rendelést Dr. Szabó Zoltán látja el a 20/924-5451-es számon.
III. számú körzet ( Dr. Lőrik Alíz volt körzete )
Dr. Szabó Zoltán +3620/924-5451
Kenderes, Szent I. út 33/1. 528-039
Bánhalma, Kakat út 22/A. 328-183
Hétfő 11:00- 12:00 Bánhalma
Kedd 11:00 – 12:00 Kenderes
Szerda 12:00 – 13:00 Kenderes
Csütörtök 11:00 – 12:00 Bánhalma
Péntek 11:00 – 12:00 Kenderes
Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik.
———————————————————————-

Védőnői Szolgálat

5331 Kenderes Szent István út 59
Tóth-Bojté Anikó védőnő 0630/835-5923
Sárközi Szimonetta védőnő: 0630/434-5185
Tanácsadási idő: telefonos egyeztetés alapján