Hírek

 

Változó Tartalom:

Mobil Kormányablakkal Kapcsolatos Információk:

http://121433875_758534401371803_4445926922320277103_n.png

 

                    -Szennyízbekötéssel kapcsolatos tájékoztató

TRV tájékoztató

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

-M4 gyorsforgalmi út tervezet

-Bursa Hungarica

-Rendelési Idő-Orvosi Rendelők


Mobil Kormányablakkal kapcsolatos tájékoztató:

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. október 15-től havi rendszerességgel Kenderes városában kb. 2 óra időtartamban a Művelődési Ház parkolójában fog tartózkodni és ügyfeleket fogadni a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálata. Az intézhető ügyek listáját megtalálják a tájékoztató anyagban.


 

 

A Szennyvíz bekötéssel kapcsolatos tájékoztató és adatlap letölthető innen:TRV tájékoztató vagy Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított), vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal műszaki,  vagy az igazgatási osztályán ügyfélfogadási időben.

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk 2020.10.05.
A gerincvezetékre történő csatlakozás lépései:
1. A bejelentőlapok kitöltése és leadása.
2020. november 11-ig:
Kenderesen: Polgármesteri Hivatal (Műszaki csoport)
—————————————————————————–Bánhalmán: (Közösségi ház)
—————————————————————————–
2020. november 12-től: 5310 Kisújszállás, Illésy u. 1-7.

2. A TRV Zrt. feldolgozza a bejelentőlapokat, majd postai úton megküldi a
szerződését, illetve egy csekket.
3. A csekken szereplő összeget be kell fizetni vagy átutalni, majd az aláírt
szerződést visszaküldeni a TRV Zrt. címére.
4. A szerződések feldolgozása után a TRV Zrt. telefonon felveszi a kapcsolatot a szerződő féllel és időpontot egyeztetnek a műszaki átvételről.
5. Amennyiben a kivitelezésben nem találnak problémát a csatlakozás
végrehajtható.

Kivitelezéssel kapcsolatos információk:
1. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonosfeladata.
2. Csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad.
3. A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad
bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas.
4. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz
közcsatornába jutását.
5. A házi szenny­vízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára rákötés csak az üzemeltető TRV Zrt. jóváhagyása után történhet meg.
6. Amennyiben nagyobb mennyiségű ivóvizet használ pl.: állatok itatására vagy locsolásra abban az estben ezt a Szolgáltató részére jelezni kell.

A szennyvízhálózatra történő csatlakozás határideje:
A 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése a talajterhelési díjról:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Kenderes és Bánhalma települések tekintetében a szennyvízberuházás átadási határideje: 2020. december 4. Ennek megfelelően a 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alakul a bekötési határidő vége: 2021.03.04.

 

 


HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Kenderes Város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízásából a tervezett M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Püspökladány közötti szakasz részeként Kenderes Város közigazgatási területét érintő nyomvonal megvalósítása érdekében településrendezési terv módosítás készül.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján készül a tervmódosítás. A tervmódosítás eljárásrendje a 314/2012. (XI:8.) Korm. rendelet alapján – tekintettel arra, hogy az M4 gyorsforgalmi út nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás – tárgyalásos eljárás.

A 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelet a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Kenderes Város lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült előzetes tervdokumentáció Kenderes Város hivatalos weblapján az alábbi linken közzétételre kerül 2020. szeptember 21 – október 06. között.

Előzetes tájékoztatási dokumentáció 09.17.-1

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk írásbeli javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a muszak@kenderes.hu  e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. október 06-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Kenderes, 2020. szeptember 21.

polgármester


Bursa Hungarica 2021

 

Kenderes Város Önkormányzata – az idei évben is – csatlakozott

a felsőoktatási hallgatók, illetőleg

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2021. évi fordulójához.

 

Az “A” típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 20212022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

A “B” típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (5331 Kenderes, Szent István út 56.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

A pályázathoz – a szociális rászorultság megítéléshez szükséges – kötelezően kitöltendő nyilatkozatok (jövedelem- és vagyonnyilatkozat) letölthetők az EPER-Bursa rendszerből.

 

 

A pályázattal kapcsolatban részletes kiírás az alábbi oldalról tölthető le: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditb ox[Menu]=main_menu

 Kenderes Város honlapja www. kenderes.hu oldalról.

Kenderes Polgármesteri Hivatal

A teljes Dokumentáció megtekinthető:Bursa Teljes Dokumentáció


Orvosi Rendelők – Rendelési Idő

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK SZEPTEMBER 1-TŐL:
I. számú körzet Kenderes, Szent I. út 59.
Dr. Szabó Zoltán 328-052 és 20/924-5451
Hétfő 12 – 15
Kedd 8 – 11
Szerda 8 – 11
Csütörtök 12 – 15
Péntek 8 – 11
Receptkiadás, beutaló, táppénzes papír és egyéb orvosi igazolások kiadása rendelési idő előtt fél órával történik.
Rendelési idő után ( 11 órától és 15 órától ) lesz a recept felírás kérés, beutaló kérés és egyéb dokumentációk, ügyek intézése.
II. számú körzet Kenderes, Szent I. út 33/1.
( Dr. Bencze Miklós volt körzete )
Dr. Kovács Géza 528-038 és 70/667-1787
Hétfő 8 – 11
Kedd 11 – 14
Szerda 10 – 11 (csecsemő tanácsadás)
Csütörtök 12 – 15
Péntek 12 – 15
Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik. Rendelési időn kívül a készenléti rendelést Dr. Szabó Zoltán látja el a 20/924-5451-es számon.
III. számú körzet ( Dr. Lőrik Alíz volt körzete )
Dr. Szabó Zoltán 20/924-5451
Kenderes, Szent I. út 33/1. 528-039
Bánhalma, Kakat út 22/A. 328-183
Hétfő 11- 12 Bánhalma
Kedd 11 – 12 Kenderes
Szerda 12 – 13 Kenderes
Csütörtök 11 – 12 Bánhalma
Péntek 11 – 12 Kenderes
Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik.