A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése

 

Tartalom:

-Az önkormányzatra vonatkozó adatok

-Szervezeti személyi adatok

  -Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  -Gazdálkodási adatok

-Az Önkormányzat közvetlen intézményeire vonatkozó információk

-Orvosi Rendelők, elérhetőségei és rendelési idők

-Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz

-Állandó jelleggel nyitvatartó üzletek

-Alkalmi bejelentéssel nyitvatartó üzletek

-Bejelentés Köteles Üzletek

-Telepengedélyek Listája

 


Az Önkormányzatra vonatkozó adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos név: Kenderes Városi Önkormányzat
Székhely: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
Postai cím: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
Honlap:https://kenderes.hu

KENDERESI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTJAI

 

 

 

 

 

 

 

Délelőtt Délután
Hétfő 8:00 – 12:00 nincs ügyfélfogadás
Kedd nincs ügyfélfogadás nincs ügyfélfogadás
Szerda nincs ügyfélfogadás 13:00 – 16:30
Csütörtök 8:00 – 12:00 nincs ügyfélfogadás
Péntek 8:00 – 12:00 nincs ügyfélfogadás

Keddi napokon 8:00-10:00-ig kihelyezett ügyfélfogadás Bánhalmán a volt iskola épületében.

TELEFONSZÁMOK ÉS E-MAIL CÍMEK:

 

Polgármester: polgarmester@kenderes.hu (Barabásné Forgács Edit) Telefon:06-59-328-251
 

Jegyző: jegyzo@kenderes.hu (Koncz Éva) Telefon:06-59-328-251

Titkárság és Műszaki Csoport:

06 (59) 328-251 –titkarsag@kenderes.hu (Lovas Zsuzsa)

06/59 328-106  muszak3@kenderes.hu  (Király Krisztián)

Adó, és pénzügyi csoport: 06 (59) 328-225 – ado@kenderes.hu (Zsindely Nikolett)

Pénzügyi csoport: 06 (59) 328 – 109- penzugy@kenderes.hu 

(Marton Anikó-Herczeg Éva-Zsindely Nikolett)

Igazgatási csoport: 06 (59) 328 -214 – igazgatas@kenderes.hu  

igazgatas2@kenderes.hu

(Szelekovszkyné Rózsa Mária-Ulveckiné Dombi Éva Angéla-Bartucsek Katalin)

Iktatás:06 (59) 328-251 – iktatas@kenderes.hu (Takács Lívia)

Anyakönyvvezető: 06 (59)328-214 – anyakonyvvezeto@kenderes.hu

(Dr. Farkasné Nyika Mónika – Bana Erzsébet)

Munkaügyi csoport: 06 (59)328-109 – munkaugy@kenderes.hu    (Daradics Lujza)
06(59)328-214 – humanpolitika@kenderes.hu ()


 

 

 

 

 

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelõ szervének tagjai

https://kenderes.hu/wp-content/uploads/2020/10/szervezeti_felepites.pdf

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési engedélye

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ neve

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai


a.) általános felügyeleti szerve: Kenderes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.)

b.) törvényességi felügyeleti szerve: Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal.

 

II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességû szervek, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységérõl szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkezõ szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvetõ eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidõ), az ügyek intézését segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthetõ formanyomtatványok, az igénybe vehetõ elektronikus programok elérése, idõpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megilletõ jogokról és az ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendõ díj mértéke, az abból adott kedvezmények

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, idõtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdõíves adatfelvétel esetén a kitöltendõ kérdõív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendõ nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

8. A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

9. A törvény alapján közzéteendõ jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselõ-testületének nyilvános ülésére benyújtott elõterjesztések a benyújtás idõpontjától

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenõrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelõs, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk

15. A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhetõ kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek elektronikusan szerkeszthetõ változata

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történõ rendelkezésre bocsátásáért fizetendõ díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képezõ tényezõkkel együttesen

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerzõdõ feleinek megjelölése, a kizárólagosság idõtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerzõdés vagy más kötelezõ erõvel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetõségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyûjtésével, elõállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggõ költségek jelentõs részének saját bevételbõl való fedezését írja elõ a közfeladatot ellátó szerv részére

26. Szabályzatok

III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2007. évi – beszámolóköltségvetésszöveges beszámolómellékletek
> 2008. évi – beszámolóköltségvetés mellékletek
> 2009. évi – beszámolóköltségvetés mellékletek
> 2010. évi – költségvetésbeszámoló
> 2011. évi – költségvetésbeszámoló
> 2012. évi – költségvetésbeszámoló
> 2013. évi – költségvetésbeszámoló
> 2014. évi – költségvetésbeszámoló
> 2015. évi – költségvetésbeszámoló
> 2016. évi – költségvetésbeszámoló
> 2017. évi – beszámoló
> 2018. évi – beszámoló

2019. évi költégvetési és pénzügyi beszámoló: Penzugyi korzet.0301_20190605.0

—————————————————-

2020 évi költségvetésTÁBLÁK Rendelet

2020 évi költségvetés mellékletei:

Rendelet előir.mód

Előterj. TÁBLA

Előterj. előir. mód. 2020. 09. hó. Kenderes

————————————-

2021 Évi költségvetés:

költségvetés j 2021

Költségvetés 1. számú melléklet

Költségvetés további mellékletek


2022 Évi Költségvetés:

Címrend LocLex-hez tisztázott

2022. évi költségvetesi rendelet

2022. évi költségvetés Kenderes-j

1. melléklet      2. melléklet     3. melléklet       4. melléklet       5. melléklet       6. melléklet      7. melléklet

8. melléklet     9. melléklet      10. melléklet    11. melléklet      12. melléklet        14. melléklet       15. melléklet

16. melléklet      17. melléklet        18. melléklet          19. melléklet


 

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel elõtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minõsített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerzõdések adatai kivételével A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét egybe kell számítani

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk, pályázat eredménye)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerzõdések

https://kenderes.hu/wp-content/uploads/2020/10/ASP_palyazat.pdf

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl)

Az Önkormányzat közvetlen intézményeire vonatkozó információk:

 

Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola,  és Kollégium
Igazgató: Virágné Igriczi Dóra
Elérhetőség: 5331 Kenderes, Szent István út 27.
Telefon/fax: 06-59-328-158
e-mail: kszkk@freemail.hu

Honlap:https://szakkozep-kenderes.hu/

———————————————————–

Szent Imre Katólikus Általános Iskola és Liliom Ovoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda
Intézményvezető: Nagyné Lenge Margit
Intézményvezető-helyettes: Kis-Vénné Smányi Margit
Lelki Vezető: Koltvári Attila Plébános
Székhely: 5331 Kenderes Szent István út 36.
Telefon:06-59/528010, 528011
Telephely: 5331 Kenderes Szent István út 40. (jelenleg felújítás miatt szünetel)

Az intézmény fenntartója:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger Széchenyi út 1.

———————————————————–

Liliom Óvoda

Tagintézmény: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája
Tagintézmény-vezető: Lukácsné Németh Edit Franciska
Cím: 5331 Kenderes Szent István út 60.
Telefon: 06-59/328322
Az intézmény fenntartója:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger Széchenyi út 1.

 

———————————————————–

Kenderes Város Gazdálkodás

Intézményvezető: Varga József Sándor

Ügyintéző:Ladányiné Zabolai Anna
Elérhetőség: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
Telefon: 06-59-328-206

e-mail: kvg@kenderes.hu

———————————————————–

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Intézményvezető: Tóthné Molnár Ágnes
Elérhetőség: 5331 Kenderes, Szent István út 33.
Telefon: 06-59-328-141

e-mail cím: muvhazkd@gmail.com

———————————————————–

Hothy Miklós Tengerészeti Múzeum

Művelődés szervező: Tóthné Molnár Ágnes

Elérhetőség: 5331 Kenderes Szent István út 43

Telefon:06-59/528-044

 Információ és bejelentkezés: 0630/455 3485

 e-mail: horthytura@kenderes.hu

Honlap: horthytura@kenderes.hu

———————————————————–

Városi Könyvtár

Intézményvezető: Mikola Istvánné
Elérhetőség: 5331 Kenderes, Szent István út 35.
Telefon: 06-59-328-366
e-mail: konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu
Honlap: jelenleg nem elérhető

Nyitvatartás:

Hétfő: 8:00-16:30

Kedd: 8:00-16:30

Szerda: 8:00-16:30

Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: 8:00-16:30

Szombat-Vasárnap: Zárva

———————————————————–

Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményvezető: Kuczeráné Sipos Judit
Elérhetőség: 5331 Kenderes, Szent István út 58.
Telefon: 06-59-528-036, 06-59-538-037

e-mail cím: kenderesgk@gmail.com                      Honlap:http://szocialisportal.hu/intezmenykereso/-/adatlap/intezmeny/2392?  doAsGroupId=10181


Szociális Konyha:

Konyhavezető: Knochné Bak Bernadett

Elérhetőség:5331 Kenderes Szent István út 58.

Telefon:06 (59) -328-221

e-mail cím:kendereskonyha@gmail.com


Mini Bölcsőde:

Elérhetőség: 5331 Kenderes Dózsa György út 1.


HÁZIORVOSI RENDELÉSEK 2021. Április 1-Től:

I. számú körzet Kenderes, Szent I. út 59.
Dr. Szabó Zoltán 328-052 és 20/924-5451
Hétfő 12 – 15
Kedd 8 – 11
Szerda 8 – 11
Csütörtök 12 – 15
Péntek 8 – 11
Receptkiadás, beutaló, táppénzes papír és egyéb orvosi igazolások kiadása rendelési idő előtt fél órával történik.
Rendelési idő után ( 11 órától és 15 órától ) lesz a recept felírás kérés, beutaló kérés és egyéb dokumentációk, ügyek intézése.
II. számú körzet Kenderes, Szent I. út 33/1.
( Dr. Bencze Miklós volt körzete )
Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika Teréz  528-038
Hétfő 9-11
Kedd 12 – 14
Szerda  (csecsemő tanácsadás)
Csütörtök 12 – 14
Péntek 12 – 14
Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik. Rendelési időn kívül a készenléti rendelést Dr. Szabó Zoltán látja el a 20/924-5451-es számon.
III. számú körzet ( Dr. Lőrik Alíz volt körzete )
Dr. Szabó Zoltán 20/924-5451
Kenderes, Szent I. út 33/1. 528-039
Bánhalma, Kakat út 22/A. 328-183
Hétfő 11- 12 Bánhalma
Kedd 11 – 12 Kenderes
Szerda 12 – 13 Kenderes
Csütörtök 11 – 12 Bánhalma
Péntek 11 – 12 Kenderes
Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik.
———————————————————————-

Védőnői Szolgálat

5331 Kenderes Szent István út 59
Tóth-Bojté Anikó védőnő 0630/835-5923
Borbásné Juhász Mária védőnő: 0620/2249-678
Tanácsadási idő: telefonos egyeztetés alapján
———————————————————————-

FIGYELEM! VÁLTOZÁS AZ ORVOSI ÜGYELETBEN!

  1. szeptember 1-jétől új helyen érhető el a központi orvosi ügyelet:

5300 Karcag, Széchenyi István sugárút 27.

Telefon: 06-59/300-235

Hétköznap: délután 16.00 órától reggel 8.00 óráig.

A hét utolsó munkanapján 12.00 órakor kezdődik az ügyeleti ellátás.

Hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig van ügyeleti ellátás.

CSAK SÜRGŐS ESETBEN!

Az ügyeleti ellátás kizárólag az ügyeleti időben fellépő heveny (hirtelen, váratlan) megbetegedések kezelésére szolgál, melyekkel egészségkárosodás nélkül nem lehet a saját háziorvos rendelkezésre állási, illetve rendelési idejét megvárni.

 


Egyenlő Esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap hozzájárulásával valósult meg.
 

A projekt címe:

Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – „Hiányzó akadálymentesítési elemek létrehozása az esélyegyenlõség biztosítása érdekében Kenderes Orvosi rendelõi- és Védõnõi szolgálatot nyújtó épületében” ÉAOP-4.1.5.-2007-0118

A projekt ismertetése:

Kenderes Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címû pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 9 005 476 Ft. Ezáltal lehetõség nyílt az Orvosi Rendelõben minden fogyatékkal élõ csoport számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés.

A fejlesztéssel érintett épület 1910-ben épült, 1950-ben kapta meg mai funkcióját, majd 1960-ban került az épület felújításra. Az akkori építészeti követelmények nem tartották szem elõtt a horizontális szempontok érvényesítésének szükségességét, így ezek az akadálymentesítési követelmények nem kerültek kivitelezésre. A rendelõben dolgozó körzeti orvos és a lakosság megkérdezése alapján készített elõzetes szükségletfelmérés tanúsága szerint a szolgáltatást igénybe vevõk 72,5%-a igényli az akadálymentesítést. Ebbõl 24% mozgás-, 5% hallás-, és 10% értelmi fogyatékos. A többi igénylõ az egyszerûbb tájékozódás és a könnyebb elérhetõség érdekében igényli a projekt megvalósulását.

A tervezett akadálymentesítés megvalósulása során elkészült a 2 db akadálymentes parkoló, 1 db rámpa 2 pihenõvel, az akadálymentesített bejárat és a hozzá kapcsolódóan kialakított bejárati elõtér, akadálymentes folyosó, nyitott közlekedõ, akadálymentes felnõtt beteg- és gyermekváró, orvosi- és védõnõi rendelõ és 2 db akadálymentes vizesblokk. Információs táblákat is elhelyeztek az épületben (figyelmeztetõ feliratok és táblák, központi információs tábla – piktogramok, Braille írásos táblák), melyek a könnyebb tájékozódást szolgálják. Az Orvosi Rendelõ akadálymentesítése a teljes körû akadálymentesítésen alapult, mely követte az OTÉK és a „Segédlet a komplex akadálymentesítéshez” címû dokumentumban rögzített elõírásokat, így az elkészült épületet a kerekes-székes, látás- és hallássérült emberek is tudják használni. Beépítésre került 2 helyiségben indukciós hurok is. A helyiség mennyezete alatt körbefutó, hurkot alkotó vezeték a vezetõhurkon belül indukciós teret hoz létre, amelyben az indukciós hangerõsítõ rendszerrel ellátott hallókészülékek a megfelelõ állásba kapcsolva képesek közvetlenül a kívánt hangot venni, és azt megfelelõen felerõsíteni.

A fejlesztés eredményétõl az orvosi rendelõbe látogató személyek növekedése várható, mivel a szolgáltatáshoz való teljes körû hozzáférés biztosítva lesz számukra. Így a kisgyermekes szülõk a babakocsival, a kerekes-székes emberek, az idõskorúak, valamint a mozgásukban-, látásukban-, illetve hallásukban károsodott személyek is akadály nélkül vehetik igénybe az intézmény szolgáltatásait. A komplex akadálymentesítésnek köszönhetõen a célcsoport nemcsak mozgásában, hanem tájékozódásában is maximálisan ki lesz segítve az infokommunikációs eszközök segítségével.

 

Kedvezményezett neve és elérhetõsége:

Kenderes Város Önkormányzata
5331 Kenderes, Szent István út 56.
Telefon: 06 (59) 328 – 109
Fax: 06 (59) 328 – 251
Honlap: http://kenderes.hu
E-mail: polgarmester@kenderes.hu

Közremûködõ szervezet neve és elérhetõsége:

VÁTI KHT(VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság)
H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1539 Budapest, Pf 568.)
Telefon: (+361) 224 3100 Telefax: (+361) 224 3105
E-mail: vati@vati.hu

Debreceni Területi Iroda
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.
(Hal-köz üzletház)
Telefon: (52) 534 341
Fax: (52) 534 345

———————————————————————————–

Állandó jelleggel nyitva tartó üzletek

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

KERESKEDÕ NEVE

ÜZLET ELNEVEZÉSE

ÜZLET CÍME

ÁLLAPOT

MB285/2011

Kovács Irma

Hip-Pop Univerzál Kisáruház

5331 Kenderes, Rákóczi út 34.

LINK

MB286/2011

Ulveczki Sándorné

Mini Max Üzletház

5331 Kenderes, Szövetkezeti út 2.

LINK

MB334/2013

Fontosné Dajka Mária

Vegyes Élelmiszer Bolt

5331 Kenderes, Vasút út 5.

LINK

MB250/2009

Havelant Dezsõné

Caribic Shop

5331 Kenderes, Rákóczi út 4.

LINK

MB99/1999

Németh Tiborné

Élelmiszer Üzlet

5331 Kenderes, Kossuth L. út 93/a.

LINK

MB325/2013

Baktai György

Vegyes Élelmiszer Üzlet

5331 Kenderes, József A. út 28.

LINK

MB340/2014

Reményi Poliészter Bt.

Élelmiszer és vegyi bolt

5349 Bánhalma, Akácos út 82/b.

LINK

MB234/2008

Fehér Andrásné

PICI ABC

5349 Bánhalma, Akácos út 36.

LINK

MB198/2006

Pozsonyi Imréné

Diszkont Üzlet

5331 Kenderes, Petõfi út 59.

LINK

 

Alkalmi bejelentéssel nyitva tartó üzletek

 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

KERESKEDÕ NEVE

ÜZLET ELNEVEZÉSE

ÜZLET CÍME

ÁLLAPOT

MB306/2012

Kun Ferenc Csabáné

Vegyes Élelmiszer Üzlet

5349 Bánhalma, Kakat út 32/2.

LINK

MB287/2011

Kun Ferenc Csabáné

Vegyes Élelmiszer Üzlet

5331 Kenderes, József A. út 20.

LINK

MB273/2010

Kun Ferenc Csabáné

Vegyes Élelmiszer Üzlet

5331 Kenderes, Szent István út 110.

LINK

 

Bejelentés Kötelezett Üzletek


 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

KERESKEDÕ NEVE

ÜZLET ELNEVEZÉSE

ÁLLAPOT

9/97

Demeter Bálint

Kocsma

Megszûnt

10/97

Demeter Bálint

Dreher Sörözõ

Megszûnt

11/97

Márkus és Tsa. Bt.

Kenyér, Élelmiszer üzlet

Megszûnt

14/97

Kiss Istvánné

Virág-ajándék üzlet

Megszûnt

15/97

Ökrös Bálint

Csúcs Sörözõ

Megszûnt

16/97

Libra-Ker Bt.

Divatáru üzlet

Megszûnt

23/97

Veres Mihály

Kert Büfé

Megszûnt

32/97

Szél János

Húsbolt

Megszûnt

33/97

Vibrátor Kft.

Élelmiszer Üzlet

Megszûnt

34/97

Vibrátor Kft.

Pék Bolt

Megnyitás

35/97

Fehér Andrásné

Kakat Kocsma

Megszûnt

36/97

Darács Keverõ Kft.

Termény-Takarmány Üzlet

Megszûnt

38/97

Zsindely István

Büfé-Pecsenyesütõ

Megszûnt

39/97

Bana Istvánné

Zöldség-Gyümölcs-Virág Üzlet

Megszûnt

49/97

Csató Györgyné

80. számú Élelmiszer Üzlet

Megszûnt

51/97

Havelant Dezsõné

Táp-takarmány Kereskedés

Megszûnt

52/97

Havelant Dezsõné

Élelmiszer Üzlet

Megnyitás

56/97

Sípos Gyuláné

Vegyes Élelmiszer Üzlet

Módosult (294/2011) / Régi

60/97

Kovács Sándor

Palackos Gáztelep

Megszûnt

62/97

Uliczki József

Kegytárgykereskedés

Megszûnt

97/99

Keve-Táp Kft.

7. számú Táp-takarmány Üzlet

Megszûnt

134/2002

Kiss és Társa Bt.

Alföldi Büfé

Módosult

137/2002

Magyar Posta Zrt. Debreceni Igazgatósága

Kenderesi Postabolt

Megszûnt

152/2003

Pozsonyi Imréné

Bonbon Édesség, Sütemény Bolt

Megnyitás

153/2002

Darázs Keverõ Kft.

Állati Eledel Üzlet

Megszûnt

162/2002

Mészáros Andrásné

Algida Fagyizó

Megszûnt

163/2002

Mészáros András

Kultúrcikk Bolt

Megszûnt

166/2004

Sípos Gyula

HB Sörözõ

Megszûnt

167/2004

Stílus Kft.

Stílus Papírbolt

Megszûnt

181/2006

Csíki Endre

Csíki Tüzép

Megnyitás

191/2006

Szilencium 99 Kft.

Virágbolt

Megszûnt

194/2006

Masonite Magyarország Kft

Masonite Magyarország Építési Anyagok és Szaniteráruk Boltja

Megszûnt

203/2007

Baktai Sándorné

Élelmiszer Üzlet

Megszûnt

211/2007

Kispuszta-Hús Kft.

KALUTERM Takarmánybolt

Megszûnt

212/2007

Hoppál Imre

PURINA Takarmánybolt

Megnyitás

217/2007

Galó Zoltán

Gabona Büfé

Módosult (279/2010) / Régi

———————————————————————

Telepengedélyek listája 2015 –

Kenderes Városi Önkormányzat

Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

A jegyző által kiadott nyilvántartási szám

A bejegyzés oka*

A bejegyzés időpontja

Címe

A telep

Üzemeltetésének időtartama műszakonként a napi munkavégzés idejének megnevezése

Az ipari tevékenység végzőjének

helyrajzi száma

használatának jogcíme

neve

cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartásba vételi száma

székhelye

A telepen végzett ipari tevékenység

2/2015

1

2017.12.19.

5331 Kenderes, külterület 02030/9

02030/9

Tulajdonos

minden nap két műszakban 06.00-18.00

18.00-06.00

TRV Zrt.

16-10-0011558

5331 Kenderes,

Külterület 02030/9

37. Szennyvíz gyűjtése, kezelése

1/2016

1

2017.07.10.

5331 Kenderes,

Vasút út 5/a

425/24

Tulajdonos

H-P: 07.00-16.00

Szo.:07.00-11.00

Célbeton Kft.

16-09-010682

5331 Kenderes,

Vasút út 5/A

16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása

4/2016

2

2016.12.19.

5331 Kenderes, Szent István út 56.

1148

Bérlő

H-P: 09.00-16.00

LUI 79 Kft.

16-09-016947

5331 Kenderes, Jókai út 35.

45.40 Motorkerékpár-, alkatrész kereskedelme, javítása

35. Gépjárműjavítás, karbantartás

5/2017

6

2017.03.01.

5310 Kisújszállás,

Lehel út 10.

1630

Tulajdonos

H-P: 08.00-12.00

14.00-18.00

Szo.: 08.00-12.00

Varga L. Projekt Kft.

16-09-011638

5331 Kenderes,

Petőfi út 32.

35. Gépjárműjavítás, karbantartás

45.32

Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

6/2017

2

2017.07.07.

5331 Kenderes, Felsőföldi út 44.

1723/16

Tulajdonos

Előzetes bejelentés alapján a hét bármely napján.

Selectme International Hungary Kft.

13-09-183271

5331 Kenderes, Felsőföldi út 44.

35. Gépjárműjavítás, karbantartás

7/2017

2

2017.03.02.

5331 Kenderes, Petőfi út 32.

1630

Bérlő

H-P: 08.00-12.00

14.00-18.00

Szo.: 08.00-12.00

Varga Lajos

51224114

5331 Kenderes,

Petőfi út 32.

35.

Gépjárműjavítás, karbantartás

8/2017

2

2017.07.07.

5331 Kenderes, Petőfi út 20.

1422

Tulajdonos

H-P: 07.00-17.00

Szo.: 07.00-14.00

Tóth László

51592123

5331 Kenderes,

Petőfi út 20.

35. Gépjárműjavítás, karbantartás

9/2018

2

2018.10.12.

5349 Kenderes, Posta út 5/a

1806/2

Tulajdonosi hozzájárulás

Czinege Antal Mátyásné

69180868-1-36

5349 Kenderes, Posta út 5/a

37. Fémmegmunkálás

10/2018

2

2018.11.07.

5331 Kenderes, József Attila út 9.

813

Tulajdonos

H-P: 07.00-17.00

Szo.: 08.00-12.00

Szerencsi Tibor

52459649

5331 Kenderes,

József Attila út 9.

33. Épületasztalos- ipari termékek gyártása

11/2019

6

2019.01.23.

5331 Kenderes, Füleki András út 2/A

31/2

Tulajdonosi hozzájárulás

H-P.: 08.00-17.00

Tóth Zsolt

51493811

5331 Kenderes,

Füleki András út 2/A

37. Fémmegmunkálás

12/2019

2

2019.03.13.

5349 Kenderes,

Kakat út 32/B

1831/4

Tulajdonos

Fehér Edina

53087292

5349 Kenderes, Kakat út 17.

99. Raktározás, tárolás

13/2019

2

2019.04.11.

5331

Kenderes, Füleki András út 2/A

31/2

Tulajdonosi hozzájárulás

H-P: 08.00-18.00

Legjobbszer-szám Kft.

16-09-018523

5331 Kenderes,

Füleki András út 2/A

37. Fémmegmunkálás

14/2019

2

2019.05.02.

5331 Kenderes, Vasút út 7/C

505/9

Tulajdonos

Vántus Gép-Ker Kft.

16-09-016998

5331 Kenderes, Vasút út 7/C

37. Fémmegmunkálás

15/2020

2

2020.02.03.

5331 Kenderes, Orgona út 3.

1080

Bérlő

H – P: 14:00 – 18:00

Szabó Kálmán

54508828

5331 Kenderes, Petőfi Sándor út 63.

37. Fémmegmunkálás

16/2020

2

2020.10.08.

5331 Kenderes, Zrínyi Miklós út 8.

256.

Bérlő

H-P: 08:00 – 14:00

Bak- Fém Work Kft.

16-09-016402

5331 Kenderes, Zrínyi Miklós út 8.

11. Csomagolás